Certifikované měření

Jsou-li splněny všechny podmínky měření, umožňuje certifikované měření uplatnit výsledky tohoto měření jako průkazná zjištění o kvalitě Vaší služby přístupu k internetu v pevném místě (tzv. pevného internetu), pokud je nabízena na území České republiky. Tato zjištění můžete uplatnit v případě, pokud se rozhodnete využít prostředky nápravy, které máte k dispozici podle vnitrostátního práva.

V případě vzniku jakékoliv velké trvající či velké pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby, pokud jde o rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload), od výkonu, který Váš poskytovatel služby přístupu k internetu uvedl ve smluvních podmínkách, můžete u něj kvalitu poskytované služby reklamovat.

Důležitým parametrem pro posouzení výkonu služby je v případě služby přístupu k internetu v pevném místě smluvně udávaná hodnota běžně dostupné rychlosti. Ta je rozhodující pro určení, zda dochází k případný odchylkám.

Dalším důležitým parametrem je smluvně udávaná minimální rychlost. Pokud skutečně dosahovaná rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) klesne pod smluvně udávanou minimální rychlost pro daný směr datové komunikace, dochází k výpadku služby, tedy k jejímu neposkytování. I v tomto případě máte právo na reklamaci služby.

Upozorňujeme, že z obecné povahy přesnosti měřicích nástrojů založených na principu webových prohlížečů lze měřicí nástroj ČTÚ-NetTest použít pro rychlost stahování do (včetně) 500 Mb/s a pro rychlost vkládání do (včetně) 250 Mb/s hodnoty inzerované rychlosti služby.

Podmínky měření

Před provedením certifikovaného měření si pozorně přečtěte úplné znění podmínek měření, které jsou uvedeny v návodu k jeho provedení. Obsahuje také kontrolní seznam, který Vám pomůže certifikované měření provést. S dotazy ohledně certifikovaného měření se můžete obrátit na nettest@ctu.cz.

Prosíme, věnujte pozornost zejména následujícímu:

  • Certifikované měření lze provádět pomocí webového prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox apod.) na Vašem uživatelském zařízení (tj. desktop PC, notebook) s aktualizovaným operačním systémem a webovým prohlížečem.
  • Vaše uživatelské zařízení (desktop PC, notebook) musí být vždy připojeno k uživatelskému ethernetovému rozhraní (porty RJ‑45) koncového zařízení pevným způsobem, tedy metalickým (min. Cat. 5e) nebo případně optickým kabelem.
  • Výkon uživatelského zařízení, ale i operační systém má zásadní vliv na naměřené hodnoty skutečné rychlosti. Pro měření rychlostí vyšších něž 100 Mb/s se doporučuje operační systém, který využívá algoritmus TCP CUBIC (Windows 10 a vyšší, MacOS X Yosemite a vyšší, Linux kernel 2.6.19 a vyšší).
  • Z povahy měřicích nástrojů založených na bázi webových prohlížečů lze měřicí nástroj NetTest použít pro certifikované měření kvality služeb přístupu k internetu do inzerovaných hodnot menších nebo rovno limitním hodnotám 500 Mbit/s (download) a 250 Mb/s (upload).
  • Během celého procesu certifikovaného měření nepoužívejte Vaše zařízení pro jiné aplikace.
  • Před spuštěním měřicího cyklu se ujistěte, že po celou dobu měření nebudou službu přístupu k internetu využívat jiní uživatelé (např. rodinní příslušníci v rámci chytrých koncových zařízení, např. prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů, TV atd.).

Proces certifikovaného měření

Certifikované měření se skládá ze 6 časově diverzifikovaných testů během dne v rámci měřicího cyklu. Měřicí cyklus trvá 1 hodinu a 30 minut. V rámci testu jsou automaticky prováděna jednotlivá měření o celkové délce měření 10 sekund pro každý směr datové komunikace (download a upload). Časový rozestup mezi jednotlivými testy je 15 minut.

Dotazy ohledně certifikovaného měření směřujte, prosím, na adresu nettest@ctu.cz .