Co znamená rychlost vkládání (upload)?

Pojem rychlost vkládání (upload) označuje směr přenosu dat od Vás do internetu. Ve spojení s datovou rychlostí tohoto směru přenosu je parametr upload udáván v základní jednotce v b/s, přičemž nejčastěji se setkáte s Mb/s (megabity za sekundu), případně Gb/s (gigabity za sekundu). Výsledná hodnota rychlosti vkládání, která je součástí výsledku Vámi provedeného testu měřicím nástrojem ČTÚ-NetTest je skutečně dosahovanou rychlostí za daný interval měření. V případě provádění jednoho testu nástrojem NetTest je to 10 sekund. Tato skutečně dosahovaná rychlost charakterizuje skutečný výkon služby přístupu k internetu.

Rychlost vkládání je často inzerována s výrazně nižší hodnotou než rychlost stahování (download). Nicméně i rychlost vkládání je důležitá, protože komunikace na internetu prostřednictvím TCP protokolu probíhají obousměrně (úspěšně stažená data jsou průběžně potvrzována a naopak). Rychlost vkládání je zvláště důležitá např. při odesílání fotografií, sdílení souborů nebo videokonferencích.

Je důležité také uvést, že hodnota rychlosti vkládání odpovídá transportní vrstvě Vaší služby přístupu k internetu (připojení k internetu), a to při použití protokolu TCP, tedy nejčastěji využívaného protokolu transportní vrstvy z pohledu koncového uživatele. Hodnota rychlosti vkládání (upload) by se měla po většinu dne (95 % času dne) pohybovat v rozmezí hodnot maximální rychlosti a běžně dostupné rychlosti. Tyto rychlosti naleznete ve Vašich smluvních podmínkách (např. ve smlouvě o poskytovaní služby přístupu k internetu, případně ve Všeobecných podmínkách, nebo v Ceníku apod.). Rychlost vkládání může na krátký okamžik klesnout pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, ovšem nikoliv takovým způsobem, aby tento pokles způsobil vznik velkých odchylek nebo dokonce výpadku služby. Výpadkem služby se rozumí takový stav, kdy rychlost vkládání (upload) klesne pod hodnotu minimální rychlosti uvedenou ve smluvních podmínkách. V těchto případech můžete využít svého práva reklamovat vadné poskytnutí služby u svého poskytovatele služby přístupu k internetu.